ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (AOW) သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ရခိုင္ျပည္ရွိေရနံႏွင္႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔လာေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေရနံ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႔သည္ ဗမာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလုပ္ဖြဲ႕ (Burma Environmental Working Group) ႏွင္႔ Oil Watch South East Asia (OilWatch SEA) တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္အပါအဝင္ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ တရားမ်ွတမႈွႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္း ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သဘာဝသယံဇာတစီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ ေရနံေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို www.oilwatcharakan.org တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

Please download PDF files

Investment and conflict in Western Burma.indd - In Burmese